3. Модул - 13. задатак

поставио/ла Биљана Дринић 01.06.2018. 04:30   [ Ажурирао/ла 05.06.2018. 05:51 Семинари Сазнања ]
У овом задатку вредновала сам рад под називом "Култура говора" који се налази на следећем линку:

Можда, искствено најтеже је вредновати туђи рад, јер је битно јако добро разумети шта је тачно циљ ове теме. Пошто нешто слично јесам радила, мислим да је тема доста и широка да би се кроз неколико задатака представила, али свакако јако занимљива за примену алата које гугл нуди, посебно када су у питању вежбе. Свакако ми је овај задатак дао шансу да размислим како што занимљивије деци осмислити теме, путем нових алата.

ПРЕВРЕДНОВАЊЕ 1. задатка

Искошеним словима су писани савети и предлози евалуатора

1.Навести која је разлика између појма Реторике и Беседништва  

  • 1.критеријум - Задатак захтева од ученика  да наведу разлику између појма реторике и беседништва, а једини циљ који је наведен јесте: Ангажовање ученика на унапређивању и развијању личне компетентности. Циљ је сувише уопштен па би било који задатак могао да развија њихове личну компететност. Циљеве је требало формулисати тако да буду конкретни и оставриви задатком. Уз овај задатак циљ је да ученици уоче и знају дефинисати разлике између два слична појма. Овако формулисаним циљем могао би да се постигне исход да ученик уме усмено да изложи грађу логичним редом и образложи свој одговор. Исход је језички формулисан неодређено као „усмено излагање“ па је задатак само делимично у функцији исхода.
  • 2.критеријум - Ауторка је одредила да задатак по врсти припада чињеничном знању. То је засигурно тачно јер да би успоставили разлику ученици морају знати одређене чињенице о оба појма.. За успостављање разлика није довољно само познавати чињенице него и концепте, па има елемената и концептуалног знања.
  • 3.критеријум - Ученици морају и разумети каракактеристике оба појма да би утврдити разлику и боље их разумели поредећи их, па је исправно одређен и когнитивни процес – разумевање, који задатак развија. концептуалног знања. Чак, задатак је вишеструко захвалан јер поређење подразумева да ће бити и елемената анализе.
  • 4.критеријум – Ауторка није користила нити је од ученика захтевала да користе веб-алат, па овај критеријум није задовољен у задатку. Можемо од ученика захтевати да графички представе сличности и разлике између два појма у Гул-цртежу или у текст-документу, на слајду. Или, могла је ауторка, једноставно навести један веб-извор о беседништву и један о реторици које би ученици проучавали и изодили закључке на основу тих итзвора.
  • 5.критеријум – Инструкција је делимично јасна јер је језички употребљен неодређен облик „Навести“ уместо прецизног Наведите.  Нејасно је да ли је то питање за усмено излагање нечег што су раније чули или на том часу па треба да закључе, или је то итсраживачки задатак којем претходи сазнавање обележја оба појма, било да о томе ссами трагају или из наставничког излагања.  
  • 6.критеријум – За 1. разред средње школе задатак је одговарајуће тежине јер они би требало да умеју лако и брзо да уоче разлике између два сродна појма.
Comments