3. Модул - 13. задатак

поставио/ла Соња Пашћан 01.06.2018. 04:04   [ Ажурирао/ла 05.06.2018. 05:39 Семинари Сазнања ]
У овом задатку вреновала сам рад под називом "Конфликти" који можете погледати на следећем линку:

Ни мало лак задатак, сво време вредновања покушавала сам да замислим како бих ја урадила и осмислила задатак, тј. шта је тачно то што је довољно да се постигне циљ и исход. Надам се да сам се добро водила, уз сугестије шта је оно што бих евентуално додала. Најтежи задатак, јер ипак је упитању вредновање туђег рада, али потрудила сам се.

ПОМОЋ У ВРЕДНОВАЊУ

Задатак није лак јер колегиница није квалитетно урадила многе елементе задатка.
Као пример објективног вредновања, постављамо вредновање 1. задатка, сваки критеријум посебно. Да је задатак добро постављен, не би било потребе толико писати. Искошена слова су савети и прдлози евалуатора како да се задатак поправи. Покушајте по таквом принципу да вреднујете неки од преосталих задатака, с тим што савете или предлоге нема потребе да износите.

1. Према Абрахаму Маслову основне потребе су:   

  •  1.критеријум - Задатак овако формулисан није у директној вези са јединим циљем „Формирање активног односа ученика према сопственом развоју.“ Општи циљ који је наведен треба разбити на специфичне циљеве међу којима би био и циљ који се односи на стицање  или понаваљање теоретских знања о потребама по Маслову. Наведени исходи сви одреда се односе на паметно решење и не види се чега је то паметно решење, да ли само стратегија решавања проблема или решавање проблема у конфликту. Самим тим исходи немају уочљиву везу са постављеним задатком навођења врста потреба по Маслову. За успешно постављање задатка који би био у функцији исхода, у исходима, као и у циљевима, потребно је предвидети и усвајање или понављање неких теоретских знања, а овде је то Масловљева теорија.
  • 2.критеријум – Ауторка је одредила да овај задатак припада концептуалном знању. Уколико ученици набрајају раније стечено знање или понављају оно што су на том часу чули, знање је чињенично, а не концептуално, те ауторка или треба да промени врсту знања или да другачије формулише питање за ученике.  
  • 3.критеријум- Ауторка је одредила да се задатом подстиче памћење као когнитивни процес и то је тачно јер кад ученици репродукују неко знање, а набрајају врсте потреба по Маслову, они развијају памћење.
  • 4.критеријум –У задатку се не види да су коришћени било какви веб-алати, па овај критеријум није задовољен. Ауторка је могла припремити подсетник у виду слајда или Гугл-цртежа који би садржао илустрације потреба без именовања и тако би се ученици пре сетили. На крају задатка, ученици би добили повратну информацију са тачним одговорима и именованим потребама.
  • 5.критеријум – Инструкција за ученика је овде делимично јасна и двосмислена. Уколико се инструкција даје писмено, онда је оваква инструкција јасна, али би из саме формулације задатка требало да се види да је то неки листић за почетну проверу знања или слично. У том случају би јасна иснтрукција била: Напишите… Уколико наставник даје овакву инструкцију усмено, она је непотпуна и нејасна. У том случају инструкција би требало да гласи: Набројте... или Које су врсте потреба по Маслову. Не би било лоше уз ову инструкцију ученицима рећи да подигну руку чим знају један одговор, а да сваки следећи ученик пази да не понавља ону потребу коју је већ неко рекао.  
  • 6.критеријум – Задатак овако формулисан – као репродуковање знања сувише је лак и за далеко млађе ученике. Задатак је могао да буде изазовнији уколико се уз набрајање захтева и објашњење или навођење примера.
Comments